Hocus: 101 Levels


GAME: Level Creation

Creator: Robert L. Kline Jr.   


These are 101 levels that I created for the game Hocus developed by Gamebra.in, available on iOS, Google Play, and Steam. To play a level: start the game, click on the bottom left icon that shows a ruler and a pencil, then "play with code". Copy the code from the level and paste into the game.


Level 001

Level 001

VVM/V1M0Um0uKygiK1sJTiNrNiJbIigLIDxdXywDBSQwRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 002

Level 002

V1M4VFAgMnsmBRUOUT4IGV0SNQdbMz05Ux4IZFUHOwgPIDxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 003

Level 003

VVU/V1InMnlWHQddJz5eTg1lKyYfESEmCiwDEC0gVTtfRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 004

Level 004

VVE4V1YnMmkmBTUHLQYMISRuNQc1LCE5Ay0QYC07OQgPID9TMloMDwopDBFMEQ5D

Level 005

Level 005

U1U4VVAgMmMiBw0KITwJGxV+Ch4OFSMBEhsLZzUEDAg3BDxTMloMDwopDBFMEQ5D

 

Level 006

Level 006

VVE4V1E0MmFYDQc1IlQ2Cj8SCjBbMj1ZMQoBZA0ONT8vO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 007

Level 007

VVUrV1InMmsmByM+UQYnKjFiVR0fD1E5BhokYFU8JwgPIDxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 008

Level 008

VlQ4VlMnMntWHzkqUT4zLSsSMz85KlE+My0rZDM/OQgMID9TMloMDwopDBFMEQ5D

Level 009

Level 009

VFU/VVAgMHsmHTg6UT5eTl0SKzg/NyMGBRI6H1VSWysvIzxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 010

Level 010

VVE4VVQnMmFYDR8vJlQACgQQKgNbUzdUMDUsHwJfPQBTVEMhFUsIAy8AGUsBHQw=

Level 011

Level 011

V1crUVInKH0mBwQRUTwxCi8SCh49KicBMhE/Zw0+LQgPOztTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 012

Level 012

V1M4VVA0MGsmBzQ+UQYNJiESDR41L1EBGh1QZA0WJwgPIzxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 013

Level 013

Vlc/UVInMGsmBzQOUQYNFjESDT4DMVEBMhYxZA0+FT8PO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 014

Level 014

VVcrUVIgImtWX1tQUVcuIS8fGhYJUA47PkBdH1VfJSRTRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 015

Level 015

V1M/VlcnMmlWByMpLT5TICd+VQdWCFEBJS1QZC0mJwgvIzxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 016

Level 016

V1M/V1Q0MmtWBzUkIz4LQxJhNV8UD1FZERxQZA0AVggPID9TMloMDwopDBFMEQ5D

Level 017

Level 017

VVc4V1InMGskBzYUIgYbBxpgCxcSGiIGGwcaYAsXOggMID9TMloMDwopDBFMEQ5D

Level 018

Level 018

VVE4V1YnMnsmHRcIIQYaBAR+DQBWEj0BNwUZYDUHEw8PADxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 019

Level 019

VFQ4VVAgMmtWNTNeUV4+Tl0SVVJbLVFZXi4rZC0uOzgvI1xTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 020

Level 020

U1ErVVE0UH1WXwwtIVQJGA0SMgQEKS0BJTohZCsoIT9eRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 021

Level 021

VFE4VFMgMmNYBQ0yIgYCGQ1iVRwJFSMBDQEPHzUCDVAPO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 022

Level 022

U1E4V1Q0KmUiBQsbUT4OCF1iNRNbHCE5Xg8cZFUTHQs3PzhTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 023

Level 023

U1E/V1YgKmUiBR0cIT4YDxtiNRMdHCE5GB4bZDUTHQs3PzhTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 024

Level 024

U1U/VFAgMGskBSQUIgZcEDxkKyEkFCIGXBA8ZCtRLAhcBzxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 025

Level 025

Vlc/UVA0Kn9WBxoqIT4LCBwSNTULKyFZHwgIZDU0GggvODhTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 026

Level 026

U1A4VlY0Un88KygCAFQLPgVrBAVbJTIMXjgjSCwwVEA+EQcTDGYIGkkCAgg=

Level 027

Level 027

U1E4V1EnMmkmBVsFLQYsIC8SNQcGLiEBJy0FYC0hWwsPIzxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 028

Level 028

U1U/VFYnMnsmHx8MUQYHCjR+VR8fDFEBBwokYFUHWwgPIDxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 029

Level 029

VVA4V1QnMGtWBzY0LT4TByZ+NQVWCyEBJAcMZC0LOggvID9TMloMDwopDBFMEQ5D

Level 030

Level 030

U1A4VVYgVX8+UVYKHC0yEQl5ByRbDQEMUxAHcF1PNBUIBA86AFpHDQgM

Level 031

Level 031

VlA4V1YnUn0sKSgCJTAKMl1yWCJbJTUAKjwDaCwwVEA+EQcTDGYIGkkCAgg=

Level 032

Level 032

VFU4VFcnUH0mPRARUQYKCjESVQofNz1ZEBISYA05OTsPW1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 032

Level 032

VVQ4V1MnVX0+IVYSDREyETlWCSQDAT8LUzAHc11PNBUIBA86AFpHDQgM

Level 034

Level 034

VVA4VVA0UH8kPzgQIgQ3BDwSCjM0JlNZCU4jYzMkNTwMOFNTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 035

Level 035

VVE4VlMnKhwCOihQDAU4TlMSWCoqUCFUCEMAaDRaRjIZAAMfKU8dQAQOAA==

Level 036

Level 036

V1U4VVY0UH1WXzw1I1cQElNHOi5WADIxLEADcF1PNBUIBA86AFpHDQgM

Level 037

Level 037

VlA4V1EnMGFYNQwtXxc8PlB1WB83UFEWPThQTC8wU0A+EQcTDGYIGkkCAgg=

Level 038

Level 038

U1M4UVYgVGVbJQwtJj4YCBtiNRQNDScHBBc/HUg9EwQMCCoTFQAKAQo=

Level 039

Level 039

VlM4VVYnVX8+IVYCCh0sQzNWGV8EBhUrUzAHcF1PNBUIBA86AFpHDQgM

Level 040

Level 040

V1I4UVInMmkmDSEBUVQ2PV0SCg5bXVFZXk5dZFVSNT8vO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 041

Level 041

V1Q4VlInUH8mXwQGPVcwAl0fCgkpK1w3EhtQTQ4AViMzVEMhFUsIAy8AGUsBHQw=

Level 042

Level 042

VVU4UVYgMHsmHQoKUT4IAzESNR0SX1E5OCMkEFUHVTtfRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 043

Level 043

VVE4UVAgMGsmHSoAPQYKPwoSVQQGKS0BJU0jYCs4WQgMID9TMloMDwopDBFMEQ5D

Level 044

Level 044

V1M/UVAnMGtWDTAsJ14WHBBhNQIEDic5LhAHYzUsKghXBD9TMloMDwopDBFMEQ5D

Level 045

Level 045

VFU4VlEgUH0mPQoVPTwIGxNgMAU+OFw8MD8oHwgJClM3VEMhFUsIAy8AGUsBHQw=

Level 046

Level 046

U1M/VVYgUH0mPRAXPQYUBA4UCwsQMSZeAQoRZC0GET8vO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 047

Level 047

VVQ4VFMnMHsmHx4YIwYFFQwfVVI9U1E3JzcsTCwrOlJMNhYXAEMhDxNPDgoP

Level 048

Level 048

VlU/V1InMmFYDTkzIlQwLxJgCjk4PVwHIiYvHAswU0A+EQcTDGYIGkkCAgg=

Level 049

Level 049

VVI4V1AgMmFYDTktXyE/TlMSOhJYUBAxNDw6XDcHBSQwRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 050

Level 050

VVE4UVY0MnsmHzkIUQYnCzR+VR8QDFEBBwQkEFUHVTtfRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 051

Level 051

VlQ/VlEnMmFYHRE5IgYaLTsSDTgpKicBPRE/H1VSLVAvO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 052

Level 052

V1U4VVE0MnkmBxUXPQYHBxZ+KwMOEyM+OQMEYysAVggMID9TMloMDwopDBFMEQ5D

Level 053

Level 053

VVc/VlA0MnkmDR8BIVQGMgV+WCo3PSFUBjIFYFgqNwtcBzxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 054

Level 054

V1M4VFY0InkkXwUPXCY1BTZhMzQ9AyNUISUMHAswU0A+EQcTDGYIGkkCAgg=

Level 055

Level 055

VFI4V1AnUH0mPRwXLQYULVASNV81NiNZEQs/HwswUkA+EQcTDGYIGkkCAgg=

Level 056

Level 056

VVQ4V1InMnkmHQERJwY6Fz8fDTYwJCIBEiA+ZAsIIj9eRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 057

Level 057

U1U/V1InMHsmDR4OJ1QQHRsfCgEdMyIHCgoOZFgMAT9eRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 058

Level 058

VVM4V1Q0MnsmHzkSIwY1LRVhCzYHFSMGOgoPHwsIB1JXRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 059

Level 059

VFM4V1InMGFYHworXAYNKTBhDT4DDiEBMi4VYA0+Aw8PIzxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 060

Level 060

VVA4VlY0Un8sKyoCIDQZPwNVHhUoABY7AzwAaywzVEA+EQcTDGYIGkkCAgg=

Level 061

Level 061

V1M4UVIgUH9WPxAsUT4DBDRuLQs4KiFZKR47ZDU0NTwvOFNTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 062

Level 062

V1c4VVQgUn0mPSoCDRcCOyNOOBYoIA0GFExQfDdfPlNMNhYXAEMhDxNPDgoP

Level 063

Level 063

VFI/VFE0MnkmHR8BUQYCTl0SVVIrXSEhFCoXYAszBTxeRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 064

Level 064

U1A4VlAgKmVYBxozID4LAD4fDQFWLVw5LgEnYzUcMTwPOFNTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 065

Level 065

V1M4VVEnWhVYLS8pUCQeDB0RKBIvH1MmHA4fEysSGV9cX1hTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 066

Level 066

V1M4UVAgMHskBw4IXD4LEyQRDTsiJD0HJz8IZFgFDAgMAzxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 067

Level 067

VVE4V1YnMmsmBzUMJwYHLwofKykcJ1JUCCM0YDIfOAgPIDxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 068

Level 068

U1E/VlInMGlWB1YtUQYnFS9kLSs5ClwnJS0tHC0eLVAPO0MhFUsIAy8AGUsBHQw=

Level 069

Level 069

V1M4UVAgMHsmHwoIIT4LGwpkNQcOC1w5CxtTcgBcPVNMNhYXAEMhDxNPDgoP

Level 070

Level 070

VFA4VFcgVH0mXzQaGzUBBBhZJwoQGjNUACxUDzoaAgAALQMGT00GAw==

Level 071

Level 071

VVQ4V1Y0VX8sIVYIPgouERZWHyA7EzMMUxAkc11PNBUIBA86AFpHDQgM

Level 072

Level 072

VVE4VVcnImkmXzMRUVQJACESCggiLyEnLRkCYAgwWwtfP0MhFUsIAy8AGUsBHQw=

Level 073

Level 073

VFI4VVQgMHsmHxwYLQYbLVASNV9bKlFZIQQnEFUEVTtfRDEGBE8EJgYVQwYNHw==

Level 074

Level 074

VVE4V1cnMnsmBxU+UT45QzN+VTwePlEBPUMrZFU8CAgPADxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 075

Level 075

VlQrVlM0VX0uIVYQLRciESRGLiBbUFEPUzAkcF1PNBUIBA86AFpHDQgM

Level 076

Level 076

Vlc4VlEnMGFYNRQxXw8IIF51MAcsKykSDwhQTDcHLVAMOEMhFUsIAy8AGUsBHQw=

Level 077

Level 077

VFA4VlMgVGdaHShTDh0sQANwUE80FQgEDzoAWkcNCAw=

Level 078

Level 078

VFA4VlYgVGVaHSdTBjcyQwBIDFBfQD4RBxMMZggaSQICCA==

Level 079

Level 079

VVQ/UVInImMiXzsIISY3BAQQNQc0JiAHFzI7HwgrWVVMNhYXAEMhDxNPDgoP

Level 080

Level 080

VVE4V1YnMmFYDR8dIlQfJglgCh41ByIHDCEOZAoJBzsvW1hTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 081

Level 081

VVE4V1cnMntWHzkyPT4xCz9kDTA0BlInFSQnYDIENAwPADxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 082

Level 082

VVE4V1YnMGlWDTIfU1QYIx0RCA42H1NUHyMvHwgIOlVMNhYXAEMhDxNPDgoP

Level 083

Level 083

VVA4VFc0Un1WXAQdEyAtTjNSNlIFJDUZLEMAaDddRjIZAAMfKU8dQAQOAA==

Level 084

Level 084

U1U/VlcgMHkmHxwBIQY9QxxiLTgKPSEHFz0bFAgbCVsMOFNTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 085

Level 085

V1MrVlcgUH1WPwgzPQY9Bj4SLQ5bNS1ZMAIzYA0xFTwvO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 086

Level 086

VVA4V1cgVX0uIVYKURciETdWLCA7CDkIUxAEcF1PNBUIBA86AFpHDQgM

Level 087

Level 087

VVE4VFQ0MnsmHx8EUwYPJiZjMx0bDyYEJBIQYCo7HwwPADxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 088

Level 088

VVE4VVc0ImsmLSE+USYkPV0SLRUpMyM5CRkIHzM0PVVMNhYXAEMhDxNPDgoP

Level 089

Level 089

VlA4VVcnU2UqKR4xLC0UCTFtERkcXzcfCEA4dFxPNBUIBA86AFpHDQgM

Level 090

Level 090

U1A4VlMnUn0uIywCNQ0HTANQMSFVEzMhLxE0YTM0Bl9MNhYXAEMhDxNPDgoP

Level 091

Level 091

U1U/VVQgMHsmHx4OIQYXHRtiDRUXHCEBGwILFA0LB1BXVFhTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 092

Level 092

VVE4VVQnKB8gDyoCICYZJQlhDQsbBy0nNyQ0EAgXOlA0V0MhFUsIAy8AGUsBHQw=

Level 093

Level 093

V1MrUVIgWh9SXzMmLV4JJh1+NRNbHCEBHhILFC0oB1BXVFhTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 094

Level 094

VFErVFMnMGsmBVYQLQYcHVBiVRwZDlE5UwAfYC0DVgsPID9TMloMDwopDBFMEQ5D

Level 095

Level 095

VlA4VlI0UG0kPyg9XAYNTjNhDT47ClE5LgYxZA0eFT8PO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 096

Level 096

VlA4VVY0UH8mPxAMUQYNKCoSNSIWLycHFB8IHwoBDlAPO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 097

Level 097

VVE4V1A0MHkmHwg9IQYNSD0SDT5cXScBMk4LHw0+DVAPO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 098

Level 098

VFU4VFM0Kh8iDycAPVQpTgBuCC4zND1UEAQMZAoZCAgPAzxTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 099

Level 099

V1crUVYgMnsmHx8+IQY9ThxiLRAfGT0hGhI9ZA0uNT8vO1NTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 100

Level 100

VFE4VlAnKH0mBxQPJzwRHDofCh4sXVwBAk4rZ1VSDQgvOztTMloMDwopDBFMEQ5D

Level 101

Level 101

VFE4V1QnUH0mPR4BUQYCSV0SVVJbXVFZXkgtZFUqHA8vAz9TMloMDwopDBFMEQ5D